Lippukunnan toiminta jakautuu eri-ikäisten partiolaisten toiminnaksi. Partio-ohjelmaa suoritetaan viidessä eri ikäkaudessa: sudenpennuissa, seikkailijoissa, tarpojissa, samoajissa ja vaeltajissa. Lisäksi yli 22-vuotiailla partiolaisilla on tärkeä rooli lippukunnan toiminnan johtamisessa ja ikäkausien tukemisessa.


Sudenpennut

Sudenpentuosastoon (SPO) kuuluvat kaikki 7-8 vuotiaat partiolaiset. Sudenpentuja on lippukunnassamme noin 40 kappaletta ja he jakaantuvat neljään laumaan, joita johtavat laumanjohtajat (LJ).

Sudenpennut kokoontuvat viikoittain laumansa kanssa, käyvät retkillä muutaman kerran vuodessa ja osallistuvat sudenpentukisoihin sekä muihin partiotapahtumiin.

Sudenpentu oppii monipuolisen tekemisen kautta, aikuisen johtamana, toimimaan ryhmässä ja sen eduksi. Sudenpentu ohjelma koostuu 35 jäljestä, jotka on jaoteltu kasvatustavoitteiden mukaan.

 • [Vappunaamarit]

  Sudenpentuja vappunaamareissaan. Kuva: Timo Mäntyvaara


 • [Sirius]

  Seikkailijoita pelinappuloina. Kuva: Sara Miesmaa

Seikkailijat

Seikkailijaosastoon (SKO) kuuluvat kaikki 9-11 vuotiaat partiolaiset. Seikkailijoita on lippukunnassamme yli 60 kappaletta ja he jakaantuvat kuuteen joukkueeseen, joita johtavat jojot eli joukkueenjohtajat.

Seikkailijat kokoontuvat viikoittain joukkueensa kanssa ja opettelevat etenkin partion perustaitoja. Retkeily on olennainen osa seikkailijoiden ohjelmaa, ja retkiä onkin paljon. Johtamista seikkailijat opettelevat tilanteissa, joissa joukkue jakaantuu noin viiden hengen vartioihin. Kukin seikkailija saa vuorollaan toimia oman vartionsa johtajana.

Seikkailija oppii toimimaan ryhmän jäsenenä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi seikkailija omaksuu yhteistyön taidot ja pelisäännöt. Seikkalijaohjelma koostuu neljästä puolen vuoden jaksosta, ilmansuunnasta. Kolmivuotisessa seikkailijaohjelmassa on tarjolla lisäksi neljä muuta aktiviteettikokonaisuutta, väli-ilmansuuntaa.


Tarpojat

Tarpojaosastoon (TAO) kuuluvat kaikki 12-14 vuotiaat partiolaiset. Tarpojia on lippukunnassamme noin 40 kappaletta ja he jakaantuvat viiteen vartioon, joita johtavat vj:t eli vartionjohtajat.

Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa. Tarpojavartiota johtaa samoaja, 15–17-vuotias vartionjohtaja. Vartionjohtajan apuna ja tukena toimii luotsi, yli 22-vuotias aikuinen. Tarpojilla itsellään on tilapäisiä vastuutehtäviä eri tilanteissa.

Tarpoja laajentaa sosiaalista ympäristöään ja oppii soveltamaan käytännön taitoja. Tarpojan toiminta on perusteltua ja konkreettista. Tarpojan itseohjautuvuus kehityy ja nuori uskaltaa kokeilla uutta. Tarpojaohjelma koostuu neljästä puolen vuoden jaksosta, tarposta. Jokaisessa tarpossa on pakollisia ja valinnaisia aktiviteetteja. Jakson päätöstapahtumassa, majakassa, tarpojavartio pääsee kokeilemaan oppimiaan taitoja.

Viimeisen vuoden tarpojat ovat Onnenonkijoita ja osallistuvat ryhmänjohtajakoulutukseen.

 • [Dyyni '11]

  Tarpojia partiotaitokisoissa. Kuva: Suomen Partiolaiset


 • [EA-kurssi]

  Samoajia ensiapukurssilla. Kuva: Sara Miesmaa

Samoajat

Samoajaosastoon (SMO) kuuluvat kaikki 15-17 vuotiaat partiolaiset. Samoajia on lippukunnassamme noin 40 kappaletta ja he jakaantuvat useampaan vartioon.

Samoajat toimivat Pohjan Veikoissa yhdessä vartiossa ja kokoontuvat viikoittain. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi, suunnittelee toimintaa yhdessä samoajien kanssa, tukee heitä tehtävissään ja huolehtii heidän osaamisestaan.

Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina

Samoaja oppii ottamaan oma-aloitteisesti vastuun itsestään ja ryhmästään. Samoaja toimii aktiivisesti yhteisön ja elinympäristön hyväksi. Samoaja tunnistaa ja ymmärtää erilaisia toimintatapoja ja näkemyksiä. Samoajaohjelma kestää kolme vuotta ja koostuu erimittaisista aktiviteeteista. Aktiviteettikokonaisuudet ovat nimeltään etappeja ja niiden päätteeksi on evästauko, jolloin arvioidaan etapin aikana opittuja asioita.


Vaeltajat

18-22-vuotiaat partiolaiset ovat vaeltajia ja vaeltajaosastoon (VLO) kuuluu noin 20 henkeä.

Vaeltajat toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman lippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajat kokoontuvat vaihtelevasti toiminnasta riippuen.

Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli HePSin (Henkilökohtainen partiosuunnitelma) tekemistä ja toteutumista.

Vaeltajan elämäntapa on arvopohjan mukainen ja vaeltaja kantaa vastuun valinnoistaan. Vaeltajaohjelma on jaettu 33 aihealueeseen, joista jokaisesta valitaan suoritettavaksi vähintää yksi aktiviteetti. Kukin vaeltaja valitsee HePSiin itselleen sopivimmat suoritusvaihtoehdot. Vaeltajaohjelma loppuu päätösseremoniaan.

 • [Hiihtoretki]

  Vaeltaja hiihtoretkellä. Kuva: Sara Miesmaa


Partiotukijoukot

Aikuisilla tarkoitetaan yli 22-vuotiaita partiolaisia. Aikuisten tehtävänä partiossa on tukea lasten ja nuorten kasvua. Vaikka partio on nuorisojärjestö, myös aikuisjäsenillä on meillä paikkansa. Jotkut liittyvätkin partioon vasta aikuisena, esimerkiksi oman lapsen myötä. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa partioharrastusta tai jatkaa sitä!

Pohjan Veikoissa yli 22-vuotiaita partiolaisia kutsutaan partiotukijoukoiksi eli PaTuiksi.